El Consell de la Junta de Districte de Ciutat Vella, amb el suport d’Amics del Carme i el Centre Municipal de la Joventut i la Universitat Popular de Ciutat Vella, convoca el concurs de fotografia i vídeo Des del balcó, un concurs al voltant del confinament i la nova normalitat.

El propòsit és realitzar una exposició virtual amb imatges (Vídeos i fotografies) preses per veïns i veïnes de Ciutat Vella a partir de la declaració de l’estat d’emergència sanitària i del confinament.

El denominador comú dels documents gràfics és que s’adonin  d’experiències de convivència viscudes durant l’emergència sanitària de les que els seus autors hajan estat testimonis.

És una invitació a veïnes i veïns a aportar els documents gràfics amb un petit comentari sobre datació, lloc i fets documentats, i després de la seva selecció construir un relat a través d’una mostra col·lectiva del que significa conviure i compartir en temps de pandèmia.

La data límit per enviar les imatges és el 8 de desembre, emplenant el formulari que es troba al web desdelbalco.com.

Els quatre documents gràfics que compten amb un major reconeixement seran premiats amb un bo de 100 € a consumir en els comerços de Ciutat Vella adherits al concurs.


VLC // CST

BASES DEL CONCURS DE DOCUMENTS GRÀFICS (vídeo o foto) “DES DEL BALCÓ” A CIUTAT VELLA
Consell de Districte de Ciutat Vella, Ajuntament de València

Organitza AVC Amics del Carme, Universitat Popular Ciutat Vella  y Centre Municipal de Joventut Ciutat Vella 

OBJECTE
L’objectiu és premiar les fotografies o vídeos que arrepleguen la realitat percebuda i les experiències durant el confinament i la “nova normalitat” a Ciutat Vella.

PARTICIPANTS
Poden participar les persones que viuen, treballen, estudien o comercien a Ciutat Vella.

INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Cal omplir este formulari i adjuntar el document gràfic a presentar a concurs.
Màxim 1 document per concursant, si és vídeo fins a 2 minuts de durada.
No s’admetrà cap fotografia si els drets de propietat intel·lectual del document gràfic no pertanyen íntegrament i sense excepció a la pròpia persona participant en el concurs.

El termini de presentació finalitza el 8 de desembre de 2020.

No s’admetran fotografies manipulades digitalment, ni viratges de color, clonacions, muntatges fotogràfics o totes aquelles alteracions que canviïn la fotografia tal com va ser realitzada. No s’entendran com a manipulacions els ajustos de màscara d’enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris en tot revelat digital.

PREMIS
Les quatre millors imatges/vídeos rebran un premi de 100 euros cadascun, en forma de bo a consumir en llibreries i papereries de Ciutat Vella, a més de l’exposició pública en el Mesó de Morella.

VOTACIONS
Qualsevol persona podrà donar el seu suport a qualsevol de les obres exposades abans del dia 10 de desembre de 2020.

CONCESIÓ I ÒRGAN COMPETENT PER A RESOLDRE
L’òrgan concedent es el Grup de Cultura del Consell de Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de València a partir recompte de les adhesions emeses telemàticament al web desdelbalco.com o a les xarxes socials (facebook, twitter i instagram). La resolució del concurs es farà pública a partir del 10 de desembre.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS I LLIURAMENT DELS PREMIS
Les obres presentades s’exposaran al web desdelbalco.com i als comptes del concurs a les xarxes socials. Serán premiades aquelles obres que obtinguen un major recolzament en la web oficial i a les xarxes socials. El recompte dels vots farà públic al web  www.desdelbalco.com.

El lliurament dels premis serà el 17 de desembre a les 19h. en el Mesó de Morella, c/ Mesó de Morella, 46001 València, on tindrà lloc la inauguració de l’exposició física dels quatre documents premiats fins al 25 de febrer de 2021.


DRETS D’AUTOR Y AUTORITZACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LES IMATGES A LES XARXES SOCIALS
Les persones participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual de cada imatge. Pel sol fet de presentar-se al premi la persona participant afirma:

  • Que és l’únic autor o l’única autora de cadascuna de les fotografies presentades.
  • Que és la persona propietària del copyright i qualsevol altra propietat intel·lectual de cada imatge.
  • Que és responsable de les persones que apareguen en les imatges i caurà sobre si la responsabilitat davant qualsevol reclamació realitzada per terceres persones en relació a això.
  • La participació en el concurs implica la cessió de drets de reproducció i difussió de les obres amb finalitats promocionals o expositives sempre vinculats al propi concurs i exposició.

L’Ajuntament no serà responsable sota cap circumstància de l’incompliment de la llei sobre aquest tema. Els drets d’autor mai deixaran de pertànyer a la persona participant.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades de caràcter personal sol·licitades en les presents bases són les estrictament imprescindibles per a identificar i gestionar la participació de les persones que sol·liciten concursar i/o votar. Les dades recollides s’utilitzaran únicament per a la finalitat d’aquest concurs i no se cediran ni incorporaran a  cap base de dades, ni dels organitzadors ni de tercers, sent eliminades 6 mesos després de finalitzat el concurs. Per a qualsevol incidència relativa al tractament de dades personals ha de dirigir-se al correu electrònic participa@desdelbalco.com.


VLC //CST

BASES DEL CONCURSO DE DOCUMENTOS GRÁFICOS (vídeo o foto)
DESDE EL BALCÓN” EN CIUTAT VELLA
,
Consejo de Distrito de Ciutat Vella, Ayuntamiento de Valencia

Organiza AVC Amics del Carme, Universidad Popular Ciutat Vella  y Centro Municipal de Juventud Ciutat Vella 

OBJETO
El objetivo es premiar fotografías o videos que recogen la realidad percibida y las experiencias durante el confinamiento y la “nueva normalidad” en Ciutat Vella.

PARTICIPANTES
Pueden participar las personas que viven, trabajan, estudian o comercian en Ciutat Vella.

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Hay que cumplimentar este formulario y adjuntar el documento gráfico a presentar a concurso. Máximo 1 documento por concursante, si es video hasta 2 minutos de duración. No se admitirá ninguna fotografía si los derechos de propiedad intelectual del documento gráfico no pertenecen íntegramente y sin excepción a la propia persona participando en el concurso.

El plazo de presentación finaliza el 8 de diciembre de 2020.

No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, ni virajes de color, clonaciones, montajes fotográficos o todas aquellas alteraciones que cambien la fotografía tal como fue realizada. No se entenderán como manipulaciones los ajustes de máscara de enfoque, saturación, niveles y otros ajustes necesarios en todo revelado digital.

PREMIOS
Las cuatro mejores imágenes/videos recibirán un premio de 100 euros cada uno, en forma de bono a consumir en librerías y papelerías de Ciutat Vella, además de la exposición pública en el Mesón de Morella.

VOTACIONES
Cualquier persona podrá dar su apoyo a cualquier de las obras expuestas antes del día 10 de diciembre de 2020.

CONCESIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
El órgano que concede el premio es el Grupo de Cultura del Consejo de Distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de València a partir recuento de las adhesiones emitidas telemáticamente al web desdelbalco.com o en las redes sociales (facebook, twitter i instagram)). La resolución del concurso se hará pública a partir del 10 de diciembre.

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS
Las obras presentadas se expondrán en el web desdelbalco.com y a las cuentas del concurso en las redes sociales. Serán premiadas aquellas obras que obtengan un mayor espaldarazo en la web oficial y en las redes sociales. El recuento de los votos hará público en la web  Desde el Balcón.

La entrega de los premios será el 17 de diciembre a las 19h. en el Mesón de Morella, c/ Mesón de Morella, 46001 València, donde tendrá lugar la inauguración de la exposición física de los cuatro documentos premiados hasta el 25 de febrero de 2021.


DERECHOS DE AUTOR Y AUTORIZACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES EN LAS REDES SOCIALES
Las persones participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual de cada imagen. Por el sol hecho de presentarse al premio la persona participando afirma:

  • Que es el único autor o la única autora de cada una de las fotografías presentadas.
  • Que es la persona propietaria del copyright y cualquier otra propiedad intelectual de cada imagen.
  • Que es responsable de las personas que aparezcan en las imágenes y caerá sobre si la responsabilidad ante cualquier reclamación realizada por terceras personas en relación a esto.
  • La participación en el concurso implica la cesión de derechos de reproducción y difussió de las obras con fines promocionales o expositivas siempre vinculados al propio concurso y exposición.

El Ayuntamiento no será responsable bajo ninguna circunstancia del incumplimiento de la ley sobre este tema. Los derechos de autor nunca dejarán de pertenecer a la persona participando.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal solicitados en las presentes bases son los estrictamente imprescindibles para identificar y gestionar la participación de las personas que solicitan concursar y/o votar. Los datos recogidos se utilitzaràn únicamente para la finalidad de este concurso y no se cederán ni incorporaràn a  ninguna base de datos, ni de los organizadores ni de terceros, siente eliminados 6 meses después de finalizado el concurso. Para cualquier incidencia relativa al tratamiento de datos personales tiene que dirigirse al correo electrónico participa@desdelbalco.com.